Kratki podsjetnik obreda umre i hadža

Bismillahir-rahmanir-rahim

Dragi citaoci, pred vama je kratak podsjetnik na koji nacin se obavljaju umra i hadž. Ovo nije dovoljno za pripremu buducih hadžija. Svi oni koji su odlucili da obave ovu dužnost trebaju se dobro pripremiti citajuci knjiga napisane na ovu temu i posjecujuci kurseve za buduce hadžije. Nakon ovakve pripreme onda ovaj podsjetnik može biti od koristi i dobro bi bilo da se nade pri ruci u svakom trenutku buducim hadžijama.

Najprije da definišemo umru i hadž.

Umra je posjeta Kabi i obavljanje odredenih radnji i to: tavaf, sa’j i šišanje. Umra se može obaviti tokom cijele godine osim na dan Arefata, danima bajrama i u danima bacanja kamencica na Mini. Medutim, umra koja se obavlja sa hadžom temettu mora se obaviti u mjesecima hadža, a to su: ševval, zul-ka’de i zul-hidždže.

Hadž je jedan od pet temelja islama, stroga vjerska dužnost (farz), svakom slobodnom, pametnom, imucnom i punoljetnom muslimanu i muslimanki. To je Uzvišeni Allah s.w.t. ucinio obavezujucim šartom  u 29. ajetu sure Alu-Imran, koji glasi: „U ime Allaha dužan je hodocastiti Kabu, svaki onaj koji je u mogucnosti, a ko nece da vjeruje, pa Allah je neovisan od svih stvorenja“.

Postoje tri nacina obavljanja hadža i svaki od njih ima svoje utemeljenje u šeriatu.

Temettu je vrsta koja podrazumjeva obavljanje umre u mjesecima hadža i obavljanje hadža u istoj godini.
Kiran znaci donošenje nijeta i obavljanje skupa i hadža i umre u danima hadža.

Ifrad znaci nijecenje i obavljanje samo hadža.

Treba napomenuti da je Poslanik s.a.w.s. podsticao ashabe da obavljaju hadž temettu, a i uobicajeno je da se u organizaciji Rijaseta obavi hadž temettu, pa i ovaj podsjetnik je prilagoden ovoj vrsti hadža.

Svako ko želi posjetiti Kabu, radi umre ili hadža, dužan je zastati na mikatu i tu se okupati,obuci ihrame i zanijetiti obred koji se želi obaviti. Naše hadžije kupanje i oblacenje ihrama obavljaju u hotelima u Medini, naravno iz prakticnih razloga, a na mikatu Zul – Hulejfa zastanu da klanjaju dva rekata ihramskog namaza i da zanijete obred koji žele obaviti. Na prvom rekatu se nakon Fatihe uci sura Kafirun a na drugom sura Ihlas.

Prije oblacenja ihrama treba osjeci nokte i obrijati (ošišati) dlake sa stidnih mjesta i ispod pazuha. Prije oblacenja ihrama muškarcima se sunet mamirisati, dok je ženama to zabranjeno.

 1. Onaj ko želi da obavi hadž ifrad reci ce:” Lebbejke Allahumme hadždžen.”
 2. Onaj ko želi obaviti hadž kiran reci ce: ”Lebbejke Allahumme umreten ve hadždžen.”
 3. Onaj ko želi obaviti hadž temettu reci ce: ”Lebbejke Allahumme umreten.”

Onaj ko obavlja hadž za drugog (bedel) nakon spomenutih rijeci reci ce još ”an”(za) i spomenuti ime onoga za koga se obavlja hadž.

Žena koja obavlja hadž, ako ima mjesecno pranje donijet ce nijet ali nece obavljati namaz i tavaf do prestanka ciklusa. Poslije ovoga pocinje se uciti telbija i zapocinju sve ihramske obaveze i ihramske zabrane. Telbija glasi:

”LEBBEJKE ALLAHUMME LEBBEJK. LEBBEJKE LA ŠERIKE LEKE LEBBEJK. INNEL-HAMDE VE-N-NI’METE LEKE VEL-MULK. LA ŠERIKE LEK.”

Muškarci telbiju izgovaraju povišenim glasom, dok žene to cine tiho.

Onaj ko obavlja umru telbiju uci sve dok ne ugleda Kabu. Sa prvim susretom sa Kabom prekida se ucenje telbije. Medutim, oni koji obavljaju hadž uce telbiju sve dok ne bace kamencice prvog dana Kurban-bajrama. Telbiju treba uciti što više i što cešce.

Nakon nijeta zapocinju obredi i za muškarce i žene važe slijedaci propisi:

 1. Zabranjeno je skracivanje i brijanje dlaka na tijelu, kao i rezanje noktiju.
 2. Zabranjeno je korištenje mirisa, kao i kozmetickih sredstava koji u sebi sadrže mirise, kao što je sapun i sl.
 3. Zabranjen je lov i uopšte ubijanje životinja.
 4. Zabranjeno je cupaje drveca ili lomljenje grancica.
 5. Zabranjen je prilazak bracnom drugu sa strašcu pa makar to bio poljubac ili dodir.
 6. Zabranjen je spolni odnos.
 7. Zabranjeno je sklapanje braka ili posredovanje u tome, ili prošenje djevojke.
 8. Zabranjeno je nošenje rukavica.
 9. Osim ovih zabrana koje se odnose na sve za muškarce važe i slijedece zabrane:

 10. Zabranjeno je nositi šivenu odjecu i sve ono što imitira odredeni dio tijela.
 11. Zabranjeno je pokrivati glavu. (Žaštita suncobranom od sunca ne smeta.)
 12. Obuca ne smije imati ništa iza pete, a i prsti trebaju biti slobodni. (Npr: papuce, japanke i sl.)

Dozvoljeno je nositi pojas ili torbicu za cuvanje dokumenata ili novca. Dozvoljeno je i kupanje dok se u ihramu radi higijene dok je obavezno ako se postane džunup. Muškarci posebno trebaju voditi racuna kako se krecu i sjedaju u ihramima, da im se ne bi otkrilo što od avreta. Nakon ovoga hadžije po dolasku u Meku spremne su obaviti umru.

UMRA

Umra se može obaviti tokom cijele godine osim na dan Arefata, na dan bajrama i u danima bacanja kamencica na džemretima. Medutim, umra uz hadž temettu obavlja se u mjesecima hadža.
Umra pocinje tavafom oko Kabe i to 7 krugova. Za tavaf je potrebno imati abdest. Muškarci prilikom tavafa trebaju otkriti desno rame (idtiba), dok ce lijevo biti pokriveno. Ako gužva dozvoljava u prva tri kruga ce ubrzano hodati (reml), a ostali normalnim hodom. Pri prvom susretu sa Kabom mu’temir (onaj ko obavlja hadž ili umru) ce donijeti  tekbir i tehlil:

”ALLAHU EKBER! LA ILAHE ILLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH! (3 puta)

Nakon ovoga dobro je prouciti dovu i tražiti što se želi od Allaha dž.š. jer tada Uzvišeni Allah ne odbija dove.

Tavaf (obilazak oko Kabe)

Tavaf zapocinje od Hadžerul-esveda. Na suprotnoj strani od Hadžerul-esveda ima zeleno svjetlo na zidu, tako da se lahko orjentisati. Ako gužva dozvoljava sunet je ovaj dženetski kamen dodirnuti i poljubiti, a ako ne onda ce se poljubiti dlanovi i okrenuti prema Crnom kamenu uceci:

“BISMILLAHI, ALLAHU EKBER, BISMILLAHI, ALLAHU EKBER, BISMILLAHI, ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER VE LILLAHIL-HAMD.”

Tavafeci oko Kabe treba što više uciti Kur’an i dovama se obracati Stvoritelju za svoje potrebe. Jedino što je zabilježeno od Poslanika s.a.w.s. je dova izmedu Ruknul-jemanija (Jemenskog ugla) i Hadžerul-esveda i to:

“ALLAHUMME RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN VE KINA  ‘AZABEN-NAR, VE EDHILNEL-DŽENNETE ME’AL-EBRAR. JA AZIZU, JA GAFFARU, JA RABBEL-ALEMIN.”

Svaki novi krug pocinje od Hadžerul-esveda radeci i uceci onako kako je opisano naprijed. Takoder, izmedu Jemenskog ugla I Crnog kamena uci se pomenuta dova. Sve drugo je individualno. Tavaf se završava sedmim krugom kad se prode Hadžerul-esved.

Sunet je poslije tavafa stati iza Mekami-Ibrahima i klanjati dva rekata tavafskog namaza. Klanja se kao i ihramski namaz. Na prvom rekatu poslije Fatihe uci se El-Kafirun, a na drugom Ihlas. Ako zbog gužve nemožemo klanjati iza Mekami-Ibrahima onda gdje nademo mjesto. Lijepo se napiti Zem-zem vode i malo predahnuti prije sa’ja. Zem-zem je za ono na šta se nanijeti.

Sa’j (hodanje izmedu Safe i Merve)

Sa’j je hodanje izmedu Safe i Merve i to se racuna jedan krug.  Kad se dode na Safu okrene se prema Kabi i uci se slijedeca dova:

”LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHUL-MULKU, VE LEHUL-HAMDU, VE HUVE ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.LA ILLAHE ILLALLAHU VAHDEHU ENDŽEZE VA’DEHU, VE NESARE ABDEHU, VE HEZEMEL-AHZABE VAHDEHU.” (3 puta)

Nakon ovoga ide se prema Mervi.Izmedu Safe i Merve uce se dove koje želiš ili Kur’an.  Kad se dode  na otprilike pola puta izmedu Safe i Merve obilježenog sa dva zelena svjetla muškarci trebaju trcati ili žurno hodati, dok ce žene normalno ici. Po dolasku na Mervu treba se okrenuti prema Kabi i uciti isto što i na Safi. Ovo je jedan krug, i ovako treba ponoviti 7 puta, završavajuci ma Mervi.

Šišanje

Po završetku zadnjeg kruga sa’ja  muškarci ce obrijati kosu ili samo skratiti (najbolje je da se sada skrati kosa, a kod hadža prije skidanja ihrama da se obrije), dok ce žene samo odrezati vrhove kose. Nakon ovoga cina prestaju ihramske zabrane i oni koji obavljaju hadž temettu mogu skinuti ihrame. Hadžije koje obavljaju hadž ifrad ili kiran ostaju i dalje u ihramima i za njih i dalje važe ihramske zabrane.

Preostalo vrijeme do 8. zul-hidždžeta hadžije koriste individualno. Naravno, najbolje je što cešce klanjati kod Kabe, jer za jedan namaz klanjan kod Kabe ima se sevaba kao za 100 000 namaza klanjanih na drugom mjestu. Takoder, dobro je što više puta obaviti nafilu (dobrovoljni) tavaf.

HADŽDŽ

8. zul-hidždžeta hadžije koje su skinule ihrame, ponovo ih oblace i nijete hadž:Lebbejke Allahumme hadždžen.“ i ponovo pocinju uciti telbiju. (Tekst telbije sam ranije napisao.)

Odlazak na Minu

Sunet je otici na Minu i tamo klanjati 5 dnevnih namaza: podne, ikindiju, akšam, jaciju i sabah 9.zul-hidždžeta. Namazi se klanjaju u svom vremenu, ali se podne, ikindija i jacija skracuju. Toga dana sve hadžije poslije sabah namaza odlaze na Arefat, jer je boravak (stajanje) na Arefatu jedan od farzova hadža.

Stajanje na Arefatu

Na Arefatu ce se klanjati podne i ikindija skraceno i spojeno u podnevskom vremenu, sa jednim ezanom i dva ikameta. Na Arefatu su uglavnom individualni ibadeti, pa je potrebno što više uciti Kur’an, dove, zikriti i slicno. Ako se ima vremena, lijepo je posjetiti Džebelur-rahme (Brdo milosti). Rijeci koje je Poslanik s.a.w.s. najviše ponavljao bile su:

„LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.“

Muzdelifa

Nakon zalaska sunca napušta se Arefat i odlazi se na Muzdelifu. Tamo se klanja akšam i jacija skraceno i spojeno sa jednim ezanom i dva ikameta. Na Muzdelifi se ostaje do sabaha slijedeceg dana. Tu se sakupi i  49 kamencica, koji ne trebaju biti veci od ljšnjaka. Sunet je na Muzdelifi odspavati do zore, kako bi se bilo spremno za ibadete slijedeceg dana. Nakon sabah namaza a prije izlaska sunca krece se ka Mini.

Dopušteno je onima koji su stari, iznemogli ili su bolesni da napuste Muzdelifu nakon pola noci, ali da ne  bacaju kamencice prije izlaska sunca.

Obredi na Mini i hadžijski tavaf (ifada ili zijaret)

Prvi dan Kurban-bajrama (napomena: hadžije nisu dužne klanjati bajram namaz)

Prvo bacanje kamencica

10. zul-hidždžeta po dolasku na Minu, a nakon izlaska sunca, hadžije ce baciti 7 kamencica na Džemretul-akabu (Velikog šeitana), koje je najbliže Meki. Kamencici se bacaju desnom rukon i uz svaki zamah se kaže: „ALLAHU EKBER!“ Dobro bi bilo da kamencici pogode stub, koji simbolicno predstavlja šeitana, mada i bacanje u sami krug je ispravno. Nakon ovoga prestaje se uciti telbija.
Nakon bacanja kamencica oni koji obavljaju temettu ili kiran zaklat ce kurban. To se cini organizovano, a kurbane obicno obezbjeduje organizator hadža. Oni koji obavljaju ifrad nisu dužni klati kurban.

Hadžijski tavaf, sa’j, šišanje i skidanje ihrama

Sada hadžija može da bira: ili ce otici do Kabe da obavi hadžijski tavaf i sa’j dok je u ihramu ili ce otici u hotel da se ošisa i skine ihrame.

Ako odluci ici do Kabe obavit ce tavaf i sa’j na nacin kako sam ranije opisao, zatim ce obrijati kosu ili ce samo skratiti (brijanje je bolje) i skinuti ihrame.

Ovim cinom prestaj sve ihramske zabrane. Ko se odluci da se prvo ošiša i skine ihrame za njega važi djelimicno skidanje ihramskih zabrana. Njima je još uvijek zabranjen intimni odnos sa ženom sve dok ne obave tavaf i sa’j. Oni obicno obave hadžijski tavaf i sa’j kad se malo odmore, ali sa ovim ne treba puno cekati. Sa’j obavljaju samo hadžije koje obavljaju hadž temettu, a druge hadžije sa’j ce obaviti samo ako ga nisu obavili sa tavaful-kadumom (prvim tavafom po dolasku u Meku).

Drugo i trce bacanje kamencica

Sunet je da se hadžije vrate na Minu i tamo provedu 11. i 12. noc zul-hidždža. To su noci izmedu  1. i 2. dana bajrama i izmedu 2. i 3. dana bajrama.  Drugog dana bajrama hadžije odlaze (bilo da su na Mini ili u hotelima) na džemreta da bacaju kamencice i to na sva tri džemreta. Ovo bacanje se obavlja od podneva-zevala pa može sve do sabaha slijedeceg dana. Prvo se baci 7 kamencica na Džemretul-sugra (Malo džemre). Zatim, 7 na Džemretul-vusta (Srednje džemre). Na kraju 7 kamencica na Džemretul-akabu (Veliko džemre). Kamencici se bacaju desnom rukom jedan po jedan i pri svakom zamahu kaže se : „ALLAHU EKBER.“ Kamencice koji se jednom bace ne bi trebalo da se ponovo koriste za bacanje na džemretima.

Treceg dana bajrama hadžije ponovo dolaze na džemreta radi bacanja kamencica. Postupak je isti kao i drugi dan kad su bacali. Ovo bacanje se obavlja od podneva-zevala pa do pred zalazak sunca istog dana.

Minu treba napustiti prije zalaska sunca. Koga zatekne akšam na Mini, dužan je baciti kamencice na sva tri mjesta i cervrti dan bajrama na isti nacin.

Nakon ovih radnji obicno ostane malo vremena do povratka kuci pa je dobro provoditi što više vremena kod Kabe radi ibadeta.

Oprosni tavaf (Tavaful-veda)

Pred sami povratak kuci treba obaviti Oprosni tavaf. Postupak je isti kao i ranije kad se obavljao tavaf. Naravno, svaki put moramo imati nijet koji tavaf obavljamo. Ono što je bitno da se zna jest da je ovim tavafom zaista oproštaj od Bejtulaha. Ukoliko bi neko ponovo otišao do Kabe i ugledao Kabu, morao bi ponoviti Oprosni tavaf. Žene koje imaju mjesecno pranje nisu dužne obaviti Oprosni tavaf.

RUKNOVI HADŽA

 1. Nijet ulaska u obred.Uvijek se mora tacno znati koji obred želimo da obavimo.
 2. Hadžski tavaf (Ifade).
 3. Sa’j izmedu Safe i Merve.
 4. Stajanje na Arefatu.

USLOVI HADŽA

 1. Islam. Samo muslimani obavljaju hadž.
 2. Punoljetnost. U Islamu punoljetstvo se racuna sa biološkom zrelošcu.
 3. Razum.
 4. Sloboda (da nije rob, zatvorenik i sl.)
 5. Ekonomska  mogucnost.
 6. Mahrem za ženu.

Neki savjeti buducim hadžijama, sa posebnim osvrtom za one koji

planiraju ici autobusom

Odlazak na hadž je jedan od najznacajnijih dogadaja u životu svakog vjernika, zato je potrebna adekvatna priprema kako bi se ovaj obred obavio što je moguce potpunije i lakše. Zato vam najiskrenije želim uputiti nekoliko savjeta iz svog iskustva i iskustva nekih drugih hadžija.

 • Izmirite svoja moralna i materijalna dugovanja koliko je to moguce, ili za to zadužite nekoga od familije.
 • Iskreno ucinite pokajanje Allahu dž.š. i ocistite svoj nijet od bilo kakvih neiskrenih primjesa.
 • Halalite se sa svima sa kojima cešce kontaktirate, a pogotovu sa svojom familijom.
 • Ponesite potrebnu kolicinu hrane za put. Na put nosite trajne konzerve. Njih možete koristiti i putem i u Medini i Meki. Dobro je ponijeti i supa. Njih lahko skuhate a potrebno je da bar jednom dnevno konzumirate toplu supu. Ne zaboravite i kahvu i cajeve, jer svi vole popiti ove vruce napitke. Konzumirajte samo flaširanu vodu. Izuzetak je Zem-Zem voda, koja se može bez bojazni neogranicno piti. Kroz Srbiju, Makedoniju i Grcku ne preporucuje se da kupujete hranu. Dalje, iskoristite putem svaku priliku da pojedete nešto corbasto, što narod kaže kašikom. Obavezno jedite sto više voca. Nemojte štediti na hrani.
 • Ponesite potrebnu kolicinu dojnjeg veša. Moguce je po potrebi i oprati ponešto mada nije baš zgodno. Nije potrebno nositi puno gardarobe, jer i tamo, pogotovo u Medini, ima kupiti sve što treba a i jeftino je.
 • Ponesite novca koliko mislite da vam treba, ali nemojte pretjerivati. Ako ne trošite bez veze, može vam biti sasvim dovoljno i putem i u Medini i Meki 500 – 600 eura. Za ovo možete kupiti nešto i uobicajenih hedija.
 • Ponesite dovoljnu kolicinu lijekova koje redovno trošite. Na vrijeme se javite ljekarima ako osjetite bilo kakvu promjenu.
 • Na svakoj pauzi izlazite iz autobusa i šetajte. Mnogi griješe pa ostaju u bus-u i onda se žale da su im noge otekle. Neugodnu bol u nogama možete smanjiti šetajuci na pauzama.
 • Važno je da nosite udobnu obucu. Žuljevi mnogima zadaju mnogo problema.
 • Na granicama budite strpljivi i poštujte uputstva vašeg vodica.
 • U hotelima gdje se konaci obavezno se istuširajte i dobro odmorite. Za to ima dovoljno vremena.
 • Svu kupovinu obavite u Medini. U Medini imate više vremena, bolji je izbor i jeftinije je.
 • Za svaki odlazak iz grupe obavezno se javite svom vodicu. Uzmite njegov broj mobitela kao i broj još nekih sa kojima ste u grupi. Sa sobom nosite hadžijske iskaznice.
 • Naucite uzimati tejemum jer putem cesto necete biti u prilici da uzmete abdest. Vidio sam da mnogi neznaju uzeti tejemum, vjerovatno nikad ranije nisu trebali da uzimaju tejemum.
 • Naucite klanjati namaze kao musafiri, skraceno koji se skracuju i spojeno koji se spajaju. Takoder, naucite klanjati u vozilu, jer putem se cesto klanja u autobusu.
 • U Medini klanjajte svaki vakat u Poslanikovoj s.a.w.s džamiji. To je vrlo lahko moguce, jer su hoteli vrlo blizu džamije. U Medini što više donosite salavate i selame na Muhammeda s.a.w.s.
 • Ucite što više možete telbiju. Mnogima brzo dosadi uciti telbiju. Isto važi i za zikrullah.
 • Kloniti se bespotrebnog razgovora i rasprava.
 • U Meki kad god možete idite do Kabe da klanjate, jer namaz kod Kabe vrijedniji je od 100.000 namaza na drugom mjestu.
 • Kad se obuku ihrami, morate strogo voditi racuna o ihramskim zabranama. Pazite kako hodate i sjedate u ihramu, jer nemate dojnjeg veša na sebi. Naravno, ovo se odnosi na muškarce.
 • Na Arefatu i Muzdelifi nemojte se nigdje udaljavati bez znanja vodica. Ovdje je vrlo lahko izgubiti se. Ako ipak hocete da idete na Brdo Milosti, najbolje je u manjoj grupi, ali pamtite neke orjentire kako bi se znali vratiti.
 • Boravak na Aefatu je u najboljem danu u godini, a Arefat je casno i Allahu dž.š. drago mjesto. Zato taj dan je najbolje da se iskoristi za izvršavanje razlicitih vrsta ibadeta, kao što je: ucenje Kur’ana, spominjanje Allaha, upucivanje Allahu dova za sebe, svoje familije, rodbinu, komšije itd. Znajte da je najbolja hedija nekome da uputite Allahu dovu za njega na casnim mjestima kao što je Kaba, Arefat, Poslanikova džamija itd.
 • Hadž je pun razlicitih detalja. Za svaku nejasnocu nemojte se stiditi da pitate vodica ili nekoga drugog ko zna.
 • I najbolji savjet koji vam mogu dati je: Što više sabura i Bogobojaznosti!!!

Dragi citaoci, drage buduce hadžije, nadam se da ce vam biti od koristi ovaj podsjetnik i da buduce hadžije, nakon citanja, imaju bolju predstavu   i bolju sliku o boravku i ibadetima u Medini i Meki.

Neizmjerno sam zahvalan Plemenitom Allahu s.w.t. na Njegovoj milosti što mi je omogucio da budem Njegov gost. Bez Allahove pomoci ja sam nebih bio u stanju poduzeti ovo putovanje.

Molim Uzvišenog, Milostivog Gospodara da olakša odlazak na hadž svakome ko se odluci da obavi ovu petu

islamsku dužnost i da primi hadž svakom hadžiji i hadži-hanumi.

Sve vas iskreno pozdravljam najboljim pozdravom: Es-Sellamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

LITERATURA:

 • ”Hadž- uputstva i savjeti” Rasim Brkovic
 • ”Vodic za hadž” Muhammed Porca
 • ”Vazovi” Halil Mehtic
 • ”Cetiri pisma” Udruženje Bošnjackih studenata iz Medine

Završeno u Svendborgu, Danska; mjeseca aprila 2010.

Pisao: Jusuf Pajevic

Odgovori

Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.